• เปิด : 09.00 - 22.00 น. (7 วัน) โทร : 087-344-0769 (หนุงหนิง)

ประกันสินค้า


การรับประกัน (Warranty)

เงื่อนไขการรับประกัน
เครื่องผ้าคลุมรถยนต์อัตโนมั
ติ (Automatic Car Cover)

1. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 12 เดือน สำหรับตัวเครื่องเท่านั้น และ 6 เดือนสำหรับแบตเตอรี่เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า อ้างอิงจากใบรับประกันสินค้าที่ทางเราออกให้ ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ใบรับประกันหายก่อนวันหมดอายุ

2. เราจะรับประกันสินค้าเนื่องโดยเกิดขึ้นจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กับลูกค้าตามสิทธิ์อ้างอิงจากใบรับประกันสินค้า

3. เงื่อนไขการรับประกันที่ไม่ครอบคลุม

3.1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานที่ผิดปกติ และมีการซ่อมแซมเอง
3.2. การดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายจากทางเรา
3.3. ความเสียหาที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
3.4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสภาพกระแสไฟฟ้าผิดปกติ อาทิเช่น ไฟฟ้าตก และไฟฟ้าเกิน เป็นต้น